Application for employment


ตำแหน่งและเงินเดือนที่ต้องการ : Position and Salary

ตำแหน่งหรือประเภทของงานที่สมัคร
Position or Type of work applied


เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ
Minimum Starting salary desired

รายละเอียดส่วนตัวของผู้สมัคร : Personal Details

ภาพถ่ายปัจจุบัน

jpg, jpeg, png, gif,pdf ขนาดไม่เกิน/Limit 3Mb
ชื่อภาษาไทย


Name
น้ำหนัก / Weight
ส่วนสูง / Height
เลขที่ บัตรประชาชน / Passport No.
ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาไทย)
เขต/อำเภอ City
จังหวัด Provinces
ประเทศ Country
รหัสไปรษณีย์ ZIP
E-Mail
โทรศัพท์ / Tel.
เกิดที่จังหวัด
Place of Birth
เกิดวันที่
Date of Birth
อายุ / Age
สัญชาติ
Nationality
เชื้อชาติ
Extraction
ศาสนา
Religion


ประวัติการศึกษา : Educational Background (กรุณาระบุทุกระดับชั้น)ระดับการศึกษา Level
รายละเอียด
ประถมศึกษา Primary School
วัน เดือน ปีที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

คะแนนเฉลี่ย

มัธยมต้น Secondary school
วัน เดือน ปีที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

คะแนนเฉลี่ย

ปวช / Vocation
วัน เดือน ปีที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย

มัธยมปลาย / High school
วัน เดือน ปีที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย

ปวส / อนุปริญญา Diploma
วัน เดือน ปีที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย

ปริญญาตรี Bachelor Degree
วัน เดือน ปีที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย

อื่นๆ Other
วัน เดือน ปีที่จบการศึกษา

สถานศึกษา

วิชาเอก

คะแนนเฉลี่ย


ประวัติการทำงาน : Previous Employment (เรียง)


บริษัท 1 Company 1
ตั้งแต่ From Dateถึง Date
บริษัท Company 1
ตำแหน่ง Position
เงินเดือน Salary
รายได้พิเศษ Allowances
รายละเอียดของงานที่ทำ : Detail of experience
สาเหตุที่ออก Reason for leaving


บริษัท 2 Company 2
ตั้งแต่ From Dateถึง Date
บริษัท Company
ตำแหน่ง Position
เงินเดือน Salary
รายได้พิเศษ Allowances
รายละเอียดของงานที่ทำ : Detail of experience
สาเหตุที่ออก Reason for leaving


บริษัท 3 Company 3
ตั้งแต่ From Dateถึง Date
บริษัท Company
ตำแหน่ง Position
เงินเดือน Salary
รายได้พิเศษ Allowances
รายละเอียดของงานที่ทำ : Detail of experience
สาเหตุที่ออก Reason for leaving


บริษัท 4 Company 4
ตั้งแต่ From Dateถึง Date
บริษัท Company
ตำแหน่ง Position
เงินเดือน Salary
รายได้พิเศษ Allowances
รายละเอียดของงานที่ทำ : Detail of experience
สาเหตุที่ออก Reason for leaving


บริษัท 5 Company 5
ตั้งแต่ From Dateถึง Date
บริษัท Company
ตำแหน่ง Position
เงินเดือน Salary
รายได้พิเศษ Allowances
รายละเอียดของงานที่ทำ : Detail of experience
สาเหตุที่ออก Reason for leaving

การฝึกอบรม : Training

ชื่อหัวข้อ 1 Subjects 1

สถาบันฝึกอบรม Institute
วุฒิบัตรที่ได้รับ Certificate Received
ระยะเวลา Duration


ชื่อหัวข้อ 2 Subjects 2

สถาบันฝึกอบรม Institute
วุฒิบัตรที่ได้รับ Certificate Received
ระยะเวลา Duration


ชื่อหัวข้อ 3 Subjects 3

สถาบันฝึกอบรม Institute
วุฒิบัตรที่ได้รับ Certificate Received
ระยะเวลา Duration

ทักษะทางภาษา language skills


ภาษาอังกฤษ English
พูด Speak
อ่าน Read
เขียน Write
ภาษาอื่น Other languages
พูด Speak
อ่าน Read
เขียน Write

ความสามารถด้าน คอมพิวเตอร์ Computer skills

พิมพ์ดีด/ไทย Type/Thai คำ/นาที W/M
พิมพ์ดีด/อังกฤษ Type/English คำ/นาที W/M

การรับราชการทหาร : Military Service

ท่านผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือยัง Have your completed your national service?

 เกณฑ์แล้ว Yes ยังไม่ได้เกณฑ์ No

ข้อความเพิ่มเติม : Further information

ท่านสามารถขับรถอะไรได้บ้าง? What can your Drive?

 รถยนต์ / Car รถมอเตอร์ไซค์ / Motorcycle รถบรรทุก / Truck

ท่านเคยสมัครงานกับทางบริษัทฯ นี้มาก่อนหรือไม่ ? Have you even applied for employment with us before ?

 เคย Yes ไม่เคย No

เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อาชีพของผู้ที่จะอ้างอิงถึง 2 คน (หรือนายจ้างคนเดิม) ที่รู้จักคุ้นเคยกับตัวท่านเป็นอย่างดี Provide references (former employers)


1.ชื่อ Name-Surname
อาชีพ Occupation
โทรศัพท์ Tel.
ที่อยู่ Address

2.ชื่อ Name-Surname
อาชีพ Occupation
โทรศัพท์ Tel.
ที่อยู่ Address

กรณีเร่งด่วน บุคคลที่สามารถติดต่อได้ Contact person in case of emergency
ชื่อ Name-Surname
โทรศัพท์ Tel.
ความสัมพันธ์ Relationship

เอกสารประกอบ : Document

Resume

ขนาดไม่เกิน/Limit 3Mb
Copy of Transcript

ขนาดไม่เกิน/Limit 1Mb
Copy of Military exempted
ขนาดไม่เกิน/Limit 1Mb
Copy of ID and House Registration
ขนาดไม่เกิน/Limit 1Mb
Copy of Other Training Certification
ขนาดไม่เกิน/Limit 1Mb

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทฯ จ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น I certify that all statements given in this application form are true. If any is found to be untrue after engagement, The Company has the right to terminate my employment without any compensation of severance pay what so ever