English Language Training Program  
       

คุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ 2009 English Language Training Program

1. พนักงานที่ทำงานในตำแหน่งต่อไปนี้

1.1 พนักงาน ตำแหน่ง Technician ทั้ง 4 ระดับ ของ Offshore และ Onshore

  • Technician
  • Advanced Technician
  • Senior Technician
  • Lead Technician

1.2 PCU Foreman

1.3 Crane Operator

1.4 Offshore Radio Operator

1.5 Offshore Planner

1.6 Offshore Safety Officer

1.7 Offshore Laboratory Technician

1.8 Offshore Production Maintenance Clerk

1.9 Offshore GM/AC Craftsman

1.10 Offshore Fire Watcher

1.11 Offshore Storeman

1.12 Offshore Material Man

2. อายุการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

3. คะแนน TEPPI Test ปัจจุบันต้องต่ำกว่า 55 %

4. คุณสมบัติสำหรับผูที่เคยเข้าร่วมโครงการ English Language Training 2008 มาแล้ว-ต้องสอบผ่านตามเงื่อนไขของโครงการ แต่ได้คะแนน TEPPI Testต่ำกว่า 55 %

เงื่อนไขของโครงการ

1) พนักงานที่ยังไม่มีผล TEPPI Test หรือมีผล TEPPI Test ที่เกิน 2 ปี ให้ติดต่อบริษัท อดิสรสงขลา จำกัด เพื่อประสานกับ ศูนย์เศรษฐพัฒน์ เพื่อขอเข้าสอบ TEPPI Test

หากมีการสอบ TEPPI Test หลายครั้งให้ใช้คะแนนที่สอบหลังสุด กรอกในใบสมัคร

2) ยื่นใบสมัครที่ได้รับการ Approve จาก Supervisor มายังบริษัท อดิสรสงขลา จำกัด และเบิกค่าใช้จ่าย ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน (หากสมัครเรียนช้า ก็จะมีเวลาเรียนน้อย)

3) บริษัท ฯ จะจ่ายค่าลงทะเบียน (Tuition Fee) รวม ค่าอุปกรณ์ในการเรียน เช่น หนังสือ หรือแผ่น CD เมื่อรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วไม่เกิน 35,000.-บาท (โดยค่าอุปกรณ์ดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วต้องไม่เกิน 5,000.- บาท)

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงปี 2008 แล้วหากมีการเบิกค่าอุปกรณ์ หรือหนังสืออีกในปีนี้ รายการอุปกรณ์ และหนังสือต้องไม่ซ้ำกับปีที่ผ่านมา

4) ใบเสร็จรับเงินตามข้อ 3 ต้องออกในนาม บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด

39/15 ซ. 29 ถ. กาญจนวนิช ม. 10 ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 90000

5) วันที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 3 เริ่มตั้งแต่เดือน 1 กรกฏาคม 2552 - 30 ธันวาคม 2552

6) กำหนดการ Post test ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2553 - 30 มีนาคม 2553

7) ในกรณีที่พนักงานเข้าร่วมโครงการแล้ว สามารถทำคะแนนหลังจากจบโครงการ ผ่านตามที่ กำหนด ไว้ดังรายละเอียดด้านล่าง จะได้รับ Award จำนวนเงิน 10,000.- บาท

  • กรณีพนักงานมีคะแนน TEPPI (Pre Test) ก่อนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 30% ลงมา จะต้องทำคะแนนหลังจากจบโครงการ (Post test) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 7 คะแนน
  • กรณีพนักงานมีคะแนน TEPPI (Pre Test) ก่อนเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 30 % ขึ้นไป จะต้องทำคะแนนหลังจากจบโครงการ (Post Test) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5 คะแนน

หากหลังจากเรียนจบโครงการแล้วสอบ Post Test ได้คะแนนต่ำกว่าที่กำหนดก็จะ ไม่ได้รับ Award อีกทั้งยังไม่สามารเข้าร่วมโครงการในปีถัดไปได้ แต่หากจะเข้าร่วมโครงการใหม่อีกครั้งก็ต้อง เรียนเพิ่มเติมด้วยตนเอง หรือออกค่าใช้ค่าเรียนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง และขอสอบ TEPPI Test ใหม่ จนกว่าจะได้คะแนนตามที่กำหนด จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการปีถัดไป ได้โดยการขออนุมัติการเข้า เรียนใหม่จาก Supervisor เช่นกัน

Download File Revised institutes and revised form